Anzeige

Forum / Tiere

Urlaub mit den Hunden

Letzte Nachricht: 24. Januar 2008 um 7:37
R
rashmi_12299069
23.01.08 um 3:24

Hallo, hat schon mal unter der Rubrik Urlaub geschrieben aber da schaut anscheinend niemand rein. Jetzt mal hier die Frage. Wir haben 2 Hunde African Boerboels. Also ehr große Hunde. Da unser Weibchen eine Wasserratte ist würden wir gerne wieder mit ihr ans Wasser/Meer fahren. Allerdings haben wir uns noch einen 2 geholt und ich finde Ferienwohnungen absolut teuer. Hat jemand eine idee bzw erfahrung damit wo man relativ günstig Urlaub machen kann und die Hunde mitnehmen kann? Meistens steht bei den Ferienwohnung kleine Hunde dabei und das sind meine nicht.
Danke im vorraus

Mehr lesen

O
oralee_12092198
23.01.08 um 11:41

Guck mal
bei urlaub-mit-hund.de
Vielleicht ist das was für dich dabei.

Die Niederlande und Dänemark sollen auch sehr Hundefreundlich sein.

LG
Tina

Gefällt mir

O
oralee_12092198
23.01.08 um 12:25

Das ist die Halbwahrheit
ich habe mich selber mit den niederländischen Behörden in Verbindung gesetzt, um die Regelungen zu erhalten.

Das mit der genannten Regelung ist keinesfalls neu. Sie besteht bereits seit 1993 Deswegen kann den den derzeitigen Hype darum auch nicht verstehen.
Es ist außerdem nur eine Hand voll Rassen betroffen.
Diese Rassen dürfen auch in Deutschland seit geraumer Zeit (in der Regel) nicht mehr legal gezüchtet werden.
Woher kommen also die Hunde?
Man will die Einfuhr von sogenannten "Kampfhunden" in die Niederlande verhindern - und? Was ist mit Finnland (oder Schweden ). Da besteht eine ähnliche Regelung.
Sie bretifft dort aber ALLE HUNDERASSEN, sofern sie nicht vorschriftsmäßig geimpft wurden.

Aber zurück nach Holland - Die Verordnung, die "Regeling agressieve dieren" besagt eindeutig was zu beachten ist.
Reist du mit einer Rasse ein, die dort als "Kampfhund" gelistet ist, dann brauchst du Papiere vom VDH/FCI oder vom niederländischen Raad van Beheer.
(Andere Papiere werden übrigens in Deutschland auch nicht anerkannt)
Da die besagten Hunde allerdings meist illegal gezüchtet werden ist es nicht verwunderlich, daß solche Papiere kaum einer hat.

Lies dir die Regelungen mal durch.
Propaganda hörst du an jeder Ecke, aber die Gesetze bestehen nicht ohne Grund und sollten auch mal gelesen werden. Kaum einer kennt die Gesetze - nur die Mundpropaganda.
Daraus kann man sich aber kein Urteil bilden.

Von meinem Ridgeback wird auch immer wieder behauptet, er wäre in den Niederlanden gefährdet.
Das ist Quatsch und Blödsinn.

---
Regeling agressieve dieren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 73 en artikel 107 van de Gezondheids - en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585);
Gehoord de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland, de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Stichting Animal Research Foundation Europe;
Besluit:

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. wet:
Gezondheids - en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585);
b. minister:
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
c. houder:
eigenaar of houder;
d. muilkorf:
muilkorf ingericht naar een model dat beantwoordt aan de volgende beschrijving: een muilkorf vervaardigd
van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond
de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig
is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe
opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn;
e. kort aanlijnen:
aanlijnen van een dier met een deugdelijke lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten
hoogste 1,50 meter;
f. stichting:
de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland te Apeldoorn;
g. dierenpaspoort:
een door de stichting afgegeven en deugdelijk ingevuld dierenpaspoort waarvan het model laatstelijk is
vastgesteld door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 26 februari
1991, no. J 91203 (Stcrt. 1991, 44).

Artikel 2
Als diersoorten en categorieën van dieren, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de wet worden aangewezen
de soorten en categorieën van dieren als bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3
1. Het in artikel 73, tweede lid, van de wet bepaalde is niet van toepassing gedurende een periode van twintig
weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling, mits het dier ingeval het zich op een voor het
publiek toegankelijk terrein of op het terrein van een ander bevindt, kort is aangelijnd en is voorzien van een
muilkorf.
2. Het in artikel 73, tweede lid, van de wet bepaalde is voorts niet van toepassing, indien:
a. de houder beschikt over een dierenpaspoort dan wel een geldig ontvangstbewijs als bedoeld in
artikel 7, derde lid, dat is voorzien van een identificatiemerk waaruit blijkt dat sprake is van een dier
dat behoort tot de desbetreffende in bijlage 1 bedoelde soort of categorie;
b. het dier is voorzien van een door middel van tatoeage aangebracht identificatiemerk, dat gelijk is
aan het in het dierenpaspoort, bedoeld in onderdeel a, aangebrachte identificatiemerk, en
c. het dier ingeval het zich op een voor het publiek toegankelijk terrein of op het terrein van een
ander bevindt, kort is aangelijnd en is voorzien van een muilkorf en de houder het dierenpaspoort of
ontvangstbewijs bij zich draagt.
3. Het verbod om een dier in Nederland te brengen, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de wet is niet van
toepassing:
a. gedurende het in het eerste lid bedoelde tijdvak, en
b. na de in het eerste lid bedoelde tijdvak, indien voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid,
onderdelen a en b.

Artikel 4
Het in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, bedoelde identificatiemerk wordt slechts in het dierenpaspoort geplaatst en als
tatoeage aangebracht indien de houder van het dier een door een dierenarts afgegeven en gedagtekende verklaring
overlegt waaruit blijkt:
a. dat het dier onvruchtbaar is gemaakt, of
b. dat het dier jonger is dan zes maanden, of
c. dat het dier drachtig is en wat de te verwachten geboortedatum van de pups is.

Artikel 5
1. Het identificatiemerk, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b, bestaat ingeval het gaat om een dier
als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, uit een door de stichting te bepalen kenteken, te weten een tatoeage
verdeeld over beide oren, en ingeval het gaat om een dier als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, uit de helft
van dit kenteken, te weten de tatoeage in het linker oor.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het kenteken bij honden met oren die daarvoor naar het
oordeel van de stichting niet geschikt zijn, in de lies worden aangebracht, met dien verstande dat de helft van
het kenteken in de linker lies wordt geplaatst

Artikel 6
1. Een dierenpaspoort als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, danwel een identificatiemerk als daar
bedoeld ingeval de houder van het dier reeds beschikt over een geldig dierenpaspoort, dient binnen tien
weken na de datum van inwerkingtreding van deze regeling te worden aangevraagd bij de stichting op een
daartoe bestemd formulier. Aanvragen die na het verstrijken van de periode van tien weken door de Stichting
zijn ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.
2. Op de achterzijde van het aanvraagformulier, bedoeld in het eerste lid, dient de desbetreffende verklaring te
zijn vermeld, bedoeld in artikel 4. Indien de houder van het dier reeds beschikt over een dierenpaspoort wordt
dit meegezonden.
3. Indien sprake is van een dier als bedoeld in artikel 4, onderdeel c, dient de houder binnen zeven weken na de
geboorte van de pup of de pups voorts een verklaring als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, toe te zenden aan
de stichting met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier

Artikel 7
1. Indien sprake is van een dier als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, dient de houder binnen zeven maanden na
de geboorte van het dier een verklaring als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, toe te zenden aan de stichting
met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier.
2. De stichting draagt zorg voor de aanpassing van het identificatiemerk overeenkomstig het bepaalde in artikel
5, binnen vier weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde verklaring.
3. Indien de stichting ten behoeve van de aanpassing het eerder afgegeven dierenpaspoort inneemt, verstrekt
zij een ontvangstbewijs waarop de geldigheidsduur is aangegeven.

Artikel 8
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling agressieve dieren.

Artikel 9
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1993.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaats t.
De Staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J.D. Gabor
Bijlage 1. Honden van het Pit-bull-Terriër-type, waaronder wordt verstaan honden
die in belangrijke mate voldoen aan de navolgende karakteristieken of in
belangrijke mate gelijkenis vertonen met de navolgende afbeeldingen
Algemene omschrijving:
gespierde gladharige hond
straalt kracht uit
atletisch, maar niet zeer slank
een zwaar front met in vergelijking een lichte achterhand
van opzij gezien maakt de hond een vierkante indruk
hoogte (schoft): 35-50 cm
Hoofd:
geblokt, doosvormig, zwaar in verhouding tot het lichaam
brede kaaktakken
brede schedel
sterk ontwikkelde neusbrug
het gebied onder de ogen is opmerkelijk breed
sterk ontwikkelde kauwspieren
Voorsnuit:
geen spitse snuit
Oren:
hoog aan het hoofd geplaatst
tippend of gecoupeerd
geen rimpels
Ogen:
rond, diepliggend en betrekkelijk klein
breed uit elkaar geplaatst
Hals
gespierd tot aan de schedel
kort
Borst:
diep
ruim gebogen ribben, naar onderen taps toelopend
breed
Rug:
gespierd
kort
Benen:
de voorbenen zijn recht en maken een zware, solide indruk
de heupen zijn breed en lang en lopen af in betrekkelijk lange achterbenen
Vacht:
kortharig
Staart:
laag aangezet
dun
vrij kort in relatie tot het lichaam
taps toelopend tot een fijne punt
of gecoupeerd

Gefällt mir

O
oralee_12092198
23.01.08 um 13:27

Wo gibt es
den Beweis dafür, daß ein Hund der nicht den Bestimmungen unterlag, beschlagnahmt wurde?

Die Regelung besagt sogar wie Kopf, Beine, Behänge usw. aussehen müssen, um den Hund als Kampfhund zu betitteln.
(siehe unten)
Und diese Anzeichen; diese Formen, die treffen ja auf wahnsinnig wenige Rassen zu.
Einfach so und Grundlos wird kein Hund seinem Halter entrissen.
Und tatsächliche Beweise, daß zum Beispie ein Spitz oder ein Dackel oder ein Schäferhund beschlagnahmt wurde, habe ich noch nicht gesehen.

Wo kann ich denn den Artikel, sofern er aussagekräftig ist, finden?


Zur Übersetzung der letzten Abschnitte, die was vom Optischen erzählen:


Bijlage 1. Honden van het Pit-bull-Terriër-type, waaronder wordt verstaan honden

die in belangrijke mate voldoen aan de navolgende karakteristieken of in
belangrijke mate gelijkenis vertonen met de navolgende afbeeldingen

Anlage 1. Hunde vom Pit-Bull-terrier Type, worunter
Hunde zu verstehen sind,die in deutlichem Maße folgende Charakteristiken erfüllen oder in deutlichem Maß Ähnlichkeit mit nachfolgenden Abbildungen zeigen
---
Algemene omschrijving:
gespierde gladharige hond
straalt kracht uit
atletisch, maar niet zeer slank
een zwaar front met in vergelijking een lichte achterhand
van opzij gezien maakt de hond een vierkante indruk
hoogte (schoft): 35-50 cm

Allgemeine Beschreibung:
bemuskelter, glatthaariger Hund, strahlt Kraft aus, athletisch aber nicht sehr schlank,
schwere Front mit im Vergleich dazu leichter Hinterhand, von der Seite gesehen macht der Hund einen quadratischen Eindruck, Schulterhöhe 35-50cm
---
Hoofd:
geblokt, doosvormig, zwaar in verhouding tot het lichaam
brede kaaktakken
brede schedel
sterk ontwikkelde neusbrug
het gebied onder de ogen is opmerkelijk breed
sterk ontwikkelde kauwspieren

Kopf:
Kantig, schwer im Verhältnis zum Körper, breite Stirn,breiter Schädel, stark entwickeltes Nasenbein, das Gebiet unter den Augen ist auffällig breit, stark entwickelte Kiefermuskulatur
---
Voorsnuit:
geen spitse snuit

Fang: kein spitzer Fang
---
Oren:
hoog aan het hoofd geplaatst
tippend of gecoupeerd
geen rimpels

Ohren: hoch am Kopf angesetzt, zipfelig oder kupiert, keine Falten
---
Ogen:
rond, diepliggend en betrekkelijk klein
breed uit elkaar geplaatst

Augen: rund, tiefliegend und verhältnismäßig klein, weit auseinander liegend
---
Hals
gespierd tot aan de schedel
kort

Hals: bemuskelt bis an den Schädel, kurz
---
Borst:
diep
ruim gebogen ribben, naar onderen taps toelopend
breed

Brust: tief,weit gebogene Rippen, nach unten konisch zulaufend
---
Rug:
gespierd
kort

Rücken: bemuskelt, kurz
---
Benen:
de voorbenen zijn recht en maken een zware, solide indruk
de heupen zijn breed en lang en lopen af in betrekkelijk lange achterbenen

Beine: Vorderbeine sind gerade und machen einen schweren, soliden Eindruck.Die Hüften sind breit und lang und laufen in ziemlich lange Hinterläufe aus
---
Vacht:
kortharig

Fell: kurzhaarig
---
Staart:
laag aangezet
dun
vrij kort in relatie tot het lichaam
taps toelopend tot een fijne punt
of gecoupeerd

Rute: tief angesetzt,dünn,ziemlich kurz im Verhältnis zum Körper, konisch zulaufend oder kupiert


LG
Tina

Gefällt mir

Anzeige
O
oralee_12092198
23.01.08 um 14:22

Davids Revenge
ist eine 1a-Hetz-Seite.

Trotzdem die Frage - warum fahre ich mit einem Hund, der den niederländischen Richtlinien für "Kampfhunde" entspricht in so ein Land und wundere mich, wenn die Gesetze vollzogen werden?

Frage 1 führt mich zu Frage 2 - Warum gibt es noch soooo unendlich viele Anlage 1-Hunde in Deutschland; in den Niederlanden hingegen ist die Geburtenrate dieser Tiere hingegen gesunken.

Von Frage 3 - Warum wird JETZT über eine 15 Jahre alte Regelung so heiß diskutiert? - will ich gar nicht reden.

Es ist bekannt, daß man aus der Türkei keine Steine als Souvenir mitbringen soll. Es kann zur Verhaftung führen.
Das ist Bekannt, trotzdem wird immer wieder gegen dieses Gesetz verstoßen. Natürlich mit ordentlichen Aufschreien aus der Bevölkerung.

Das in den Niederlanden ist ähnlich. Gesetz bekannt (seit 15 Jahren) - Gesetz ignoriert - Großer Aufschrei.
Sorry, man muß sich schon informieren wenn man eine Reise mit dem Hund plant.
Besonders wenn man einen Hund hat, der auch in diesem Land nicht ohne teilweise erhebliche Auflagen geführt werden darf.

Aber wer hält sich schon an die bestehenden Gesetze?
Wer zahlt denn tatsächlich die Hundesteuer für "Anlage-Hunde"? Wer hat den tatsächlich einen "Kampfhund" vom Züchter?

Klar daß da die Tötungsrate steigt. So wie hier auch täglich mehr und mehr Anlage-Hunde geworfen werden.

Gefällt mir

Kannst du deine Antwort nicht finden?

O
oralee_12092198
23.01.08 um 15:28

Unwissenheit
schützt vor Strafe nicht.
Ob es dabei um einen geklauten Stein geht, dem ich einen Gefängnisaufenthalt verdanke oder um die Tötung meines Tieres.
Ich bin verpflichtet mich kundig zu machen. Es spielt auch keine Rolle ob ich mich für 10 Minuten in einem fremden (Bundes)Land aufhalte oder 10 Tage.

Ich bin ja auch nicht für die Tötung der Hunde. Bloß nicht! Im Gegenteil. Rasselisten gehören abgeschafft!

Nun kommt das große Aber

Es ist der Mensch der das Problem darstellt.
Es ist der Mensch, der die Rassen in Verruf bringt.
Es ist der Mensch, der jedes Kilschee erfüllt, um der jeweiligen Rasse einen Stempel aufzudrücken.
Es sind klischeehafte Halter, die den Hund klischeehaft führen.

Wer hält in der Regel ein solches Tier?
Genau diesen Menschen haben diese Rassen ihren Ruf zu verdanken.
Diese Menschen tun noch immer alles, um ihren Ruf zu wahren.
Ausnahmen gibt es zwar, doch leider viel zu wenige.

Die Niederlande haben es zuerst wie auch unser Land versucht - die Rassen zu verbieten und eine generelle Einfuhr zu untersagen.
Es hat sich kein Schwein dran gehalten.
Die Gesetze zu verschärfen; den uneinsichtigen Menschen da zu treffen wo es richtig weh tut, das war leider eine Konsequenz daraus. Keine Gute; keine faire - aber eine unmissverständliche.

Du siehst es doch in unserem Land - was nützen unsere Gesetze?

Ich wette mit dir, daß wenn die Halter, die jedes Klischee auf Biegen und Brechen erfüllen müsssen, sich ändern würden; wenn sie geschlossen alles daran setzen würden, den jeweiligen Rassen einen anderen, besseren Ruf zu verschaffen, die Rasselisten so wie auch die niederländischen Gesetze abgeschafft werden würden.

Und das ist durchaus möglich!

Man beachte wie viele Hunderasse mal auf den deutschen Listen standen und nun endlich wieder als "normale" Rassen anerkannt werden.

Es ist möglich. Doch so lange sich die Regelfallhalter nicht ändern, so lange werden in den Niederlanden auch Hunde euthanasiert.

Der Boykott meinerseits gilt nicht den Niederlanden, er gilt den Vermehrern der "Listies"; er gilt den Regelfallhaltern.

Gefällt mir

R
rashmi_12299069
23.01.08 um 23:19

Danke für die Heiße Diskusion
Hey, bin schockiert über diese Artikel, das die Hunde entrissen werden. Es ist schon ratssam sich vor der einreise zu Informieren, evtl Maulkorbpflicht ect. Bleibt doch die Nordsee, da waren wir letztes Jahr. Aber da waren sehr viele Hunde. Auch Kroatien wäre noch ne Alternative. Es gibt überall Richtlinien, z.B das die Hunde in den Haupturlaubszeiten nicht alle Strandabschnitte benutzen dürfen, da gibt es auch satte Geldbußen. Ich könnte mich nur aufregen das in den Anzeigen steht Hunde Willkommen und wenn mann weiter liest steht dann drinnen 15 Euro pro Tag, oder nur kleine Hunde, keine Kampfhunde. Das sieht ja wie gesagt jeder anders. Bei uns sagen alle Leute die keine Ahnung von Hunden haben wir haben einen Boxer, unser Hund hat noch nicht mal die ähnlichkeit wie ein Boxer. Sie fallen under die Molossar!Naja ich wünsch euch noch was.lg

Gefällt mir

Anzeige
R
reba_12721976
24.01.08 um 7:37

Urlaub mit Hund
Schau mal in den Hundezeitschriften nach, da wird viel angeboten.

Gruß Kuschelkaktus

Gefällt mir

Diskussionen dieses Nutzers
Anzeige